Đảng uỷ

06.01.2023 14:57205 đã xem

Họ và tên: Trần Anh Tuấn

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Điện thoại cơ quan: 02633822002

Email: ubndphuong3@lamdong.gov.vn.

 

Họ và tên: Lê Tự Lâm

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

Điện thoại cơ quan: 02633822002

Email: ubndphuong3@lamdong.gov.vn.

Tin tức khác