Lịch sử văn hoá

06.01.2023 14:5787 đã xem

Ngày 6 tháng 6 năm 1986, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 67-HĐBT[1]. Theo đó:

  • Chia phường 3 thành hai phường lấy tên là phường 5 (mới) và phường 6 (mới)
  • Chia phường 2 thành hai phường lấy tên là phường 3 (mới) và phường 4 (mới).

Tin tức khác