UBND

06.01.2023 14:57165 đã xem

Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Điện thoại cơ quan: 02633822002

Email:  ubndphuong3@lamdong.gov.vn.

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Như Linh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại cơ quan: 02633822002

Email: ubndphuong3@lamdong.gov.vn.

Tin tức khác